Công văn 68/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định kiểm tra Nhà nước về Chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

68/CV-VASEP
17/06/2021
VASEP
Ngày 17/6/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ban hành công văn số 68/CV-VASEP gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan v.v Góp ý Dự thảo Nghị định kiểm tra Nhà nước về Chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

Tiếp nối các Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 02 của Chính phủ trong ít nhất 5 năm qua, thì Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án «Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hoá nhập khẩu» là một kế thừa và quyết sách được cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia kỳ vọng, đánh giá cao và mong sớm hiện thực ở một văn bản quy phạm pháp luật cấp Nghị định vì mục tiêu hội nhập, giảm chi phí xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-TTg kể trên, liên quan Dự thảo phiên bản ngày 4/6/2021 của Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, Hiệp hội VASEP xin có ý kiến góp ý và đề xuất:

1) Hiệp hội và DN thuỷ sản đánh giá cao Bộ Tài chính và Ban soạn thảo của Bộ Tài chính đã luôn chủ động và tích cực trong việc tổng hợp, rà soát, tiếp thu ý kiến và xây dựng các quy định trong Dự thảo để cộng đồng DN và các cơ quan có thể làm thủ tục nhập khẩu theo cơ chế một cửa trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

2) Đối với các nội dung về kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá trong Dự thảo, Hiệp hội VASEP hoàn toàn nhất trí với những cải cách mới được đưa ra trong Dự thảo, mà vai trò và trách nhiệm của DN và các CQ quản lý nhà nước có liên quan được rõ ràng và đầy đủ.

3) Đề xuất: Hiệp hội VASEP kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp xem xét đưa vào Dự thảo Nghị định quy định những sản phẩm thực phẩm đang phải kiểm dịch và những thực phẩm vừa phải kiểm tra ATTP, vừa kiểm dịch cũng được làm thủ tục hoàn chỉnh trên hệ thống 1 cửa quốc gia.

Hiệp hội VASEP đánh giá cao QĐ 38/QĐ-TTg và ủng hộ cao Dự thảo Nghị định này, kính đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các Quý Bộ liên quan xem xét các ý kiến nói trên để sớm hoàn thiện và trình Dự thảo lên Chính phủ xem xét, ban hành, tạo thuận lợi cho sản xuất-kinh doanh và phát triển đất nước