SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
732/QĐ-TTg 17/05/2011 17/05/2011 Quyết định Quyết định số 732: Tăng thuế giá trị gia tăng, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
24/2011/QĐ-TTg 15/04/2011 01/06/2011 Quyết định Quyết định số 24: Từ 1/6, điều chỉnh giá bán điện theo chế thị trường
332/QĐ-TTg 03/03/2011 03/03/2011 Quyết định Quyết định 332: Phê duyệt Đề án Phát triển nuôi trồng thủy sản
1844/QĐ-TTg 05/10/2010 05/10/2010 Quyết định Quyết định số 1844/-TTg: xuất hóa chất Chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch bệnh thủy sản
1785/QĐ-TTg 27/09/2010 27/09/2010 Quyết định Quyết định số 1785: Tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản năm 2011
57/2010/QĐ-TTg 17/09/2010 10/11/2010 Quyết định Quyết định số 57: Miễn tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả kho tạm trữ phê theo quy hoạch
1690/QĐ-TTg 16/09/2010 16/09/2010 Quyết định Quyết định số 1690: Phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020
36/2010/QĐ-TTg 15/04/2010 07/06/2010 Quyết định Quyết định 36/2010/-TTg: ban hànhQuy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
346/QĐ-TTg 15/03/2010 15/03/2010 Quyết định Quyết định số 346/-TTg về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng , bến đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
05/2010/QĐ-TTg 25/01/2010 25/01/2010 Quyết định Quyết định số 05/2010/-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
443/QĐ - TTg 04/04/2009 04/04/2009 Quyết định Quyết định số 443/ - TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu mới để phát triển sản xuất - kinh doanh
399/TTg - KTN 25/03/2009 22/04/2012 Công văn Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thủy sản năm 2009
0/2009/QĐ-TTg 23/02/2009 23/02/2009 Quyết định Quyết định số 30/2009/-TTg về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong DN gặp khó khăn do suy giảm kinh tế
123/2008/QĐ-TTg 08/09/2008 22/09/2008 Quyết định Quyết định số 123/2008/-TTg về việc hỗ trợ thực hiện các Chương trình quốc gia về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu xúc tiến du lịch
124/2008/QĐ-TTg 08/09/2008 22/09/2008 Quyết định Quyết định số 124/2008/-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 195/1999/-TTg ngày 27/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, sử dụng quản Quỹ hỗ trợ XK
1369/TTg-KTN 20/08/2008 22/04/2012 Công văn Công văn số 1369/TTg-KTN về việc giải quyết tình hình tồn đọng hàng hóa tại cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh
610/TTg-KTTH 25/04/2008 Công văn Công văn số 610/TTg-KTTH về việc triển khai các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu
289/QĐ -TTg 18/03/2008 18/03/2008 Quyết định Quyết định số 289/ -TTg về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo ngư dân
22/2007/CT-TTg 26/10/2007 22/04/2012 Chỉ thị Chỉ thị số 22/2007/CT-TTg về phát triển doanh nghiệp dân doanh
1626/TTg-NN 01/11/2007 Công văn Công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất của VASEP