SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
131/QĐ-TTg 25/01/2017 25/01/2017 Quyết định Quyết định 131/-TTg: Phê duyệt Danh sách các đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng bãi ngang ven biển hải đảo giai đoạn 20162020
2419/QÐ-TTg 13/12/2016 13/12/2016 Quyết định Quyết định 2419/-TTg: Phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm tạp chất
33/2016/QĐ-TTg 19/08/2016 15/10/2016 Quyết định Quyết định 33/2016/-TTg: Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử
2026/QĐ-TTg 17/11/2015 17/11/2015 Quyết định Quyết định 2026/-TTg: Phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
36/2016/QĐ-TTg 01/09/2016 01/09/2016 Quyết định Quyết định 36/2016/-TTg: Quy định về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu
603/PC-VPCP 01/08/2016 Khác Phiếu chuyển 603/PC-VPCP: về việc VASEP kiến nghị không tăng lương tối thiểu vùng 2017
772/QĐ-TTg 09/05/2016 09/05/2016 Quyết định Quyết định số 772/-TTg: Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân 4 tỉnh bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường
428/QĐ-TTg 18/03/2016 18/03/2016 Quyết định Quyết định 428/-TTg: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 xét đến năm 2030
445/QĐ-TTg 21/03/2016 21/03/2016 Quyết định Quyết định số: 445/-TTg: Phê duyệt Đề ánThí Điểm hoàn thiện, nhân rộng hình hợp tác kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020
66/2015/QĐ-TTg 25/12/2015 10/02/2016 Quyết định Quyết định số 66/2015/-TTg: Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
253/QĐ-TTg 17/02/2016 17/02/2016 Quyết định Quyết định số 253/-TTg: Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
196/QĐ-TTg 01/02/2016 01/02/2016 Quyết định Quyết định 196/-TTg: Danh mục phân công quan chủ trì soạn thảo văn bản của Chính phủ, Thủ tướng
1684/QĐ-TTg 30/09/2015 30/09/2015 Quyết định Quyết định số 1684/-TTg: Về việc phê duyệt chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đến năm 2030
18/CT-TTg 14/07/2015 Chỉ thị Chỉ thị số 18/CT-TTg: Tiếp tục tăng cường quản cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan
08/2015/QĐ-TTg 09/03/2015 01/05/2015 Quyết định Quyết định 08/2015/-TTg: Hồ bảo hiểm hội điện tử
112/QĐ-TTg 22/01/2015 22/01/2015 Quyết định Quyết định số 112/-TTg: Về việc ban hành danh mục phân công quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật...
2011/QĐ-TTg 05/11/2010 05/11/2010 Quyết định Quyết định 2011/-TTg: Thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu
54/2011/QĐ-TTg 11/10/2011 30/11/2011 Quyết định Quyết định 54/2011/-TTg: Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của DN sử dụng nhiều lao động
48/2011/QĐ-TTg 31/08/2011 15/10/2012 Quyết định Quyết định 48/2011/-TTg: Thực hiện thí điểm chế hải quan một cửa quốc gia
823/QĐ-TTg 30/05/2011 30/05/2011 Quyết định Quyết định 823/-TTg: Xuất 120 tấn hóa chất chlorine dự trữ quốc gia phòng chống dịch bệnh tôm nuôi