Quyết định 2419/QÐ-TTg: Phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất

2419/QÐ-TTg
13/12/2016
13/12/2016
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 13/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2419/QÐ-TTg phê duyệt Đề án kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

- Mục tiêu tổng quát: Ngăn chặn triệt để hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất trên phạm vi cả nước.

- Mục tiêu cụ thể

+ Đến hết năm 2016, 04 tỉnh trọng điểm về chế biến, xuất khẩu tôm: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang thống kê và tổ chức ký cam kết cho các cơ sở nuôi, cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến tôm trên địa bàn không đưa tạp chất vào tôm và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất.

+ Đến hết năm 2017, các chỉ số cần đạt như sau: 100% cơ sở nuôi tôm tại địa bàn 04 tỉnh trọng điểm: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm trước khi tiêu thụ. 100% cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến tại địa bàn 04 tỉnh trọng điểm: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm; không mua tôm tạp chất.

+ Đến hết năm 2018, cơ bản chấm dứt tình trạng đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu tại các tnh trọng điểm và trên phạm vi cả nước.”

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát, đề xuất Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính về tạp chất tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn  thực phẩm.

+ Chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Công Thương và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành Quy chế quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp liên ngành trong hoạt động kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm tạp chất, đảm bảo các nguyên tắc sau:

++ Phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan theo quy định pháp luật, cụ thể: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra, thanh tra trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và phân phối trên thị trường; Bộ Công Thương phối hợp thực hiện theo phân công của Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; Bộ Công an chủ trì thu thập các nguồn tin trinh sát, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành điều tra, xác minh cụ thể hành vi vi phạm tạp chất để xử lý theo quy định pháp luật.

++ Thực hiện việc chia sẻ thông tin giữa các ngành từ lập kế hoạch đến thực hiện thanh tra, kiểm tra và thông báo kết quả để biết và phối hợp.

++ Thực hiện theo đúng nguyên tắc, nghiệp vụ, chuyên môn, chế độ bảo mật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

++ Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Công an đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí xử phạt vi phạm hành chính phục vụ công tác kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm về tạp chất theo hướng cho phép các cơ quan Trung ương và địa phương sử dụng toàn bộ số tiền phạt vi phạm hành chính về vi phạm tạp chất để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra về tạp chất.

+ Rà soát, sửa đổi, ban hành Thông tư quy định về trình tự thủ tục, phương pháp phát hiện tạp chất; điều kiện tạm giữ, bảo quản lô hàng tôm trong khi chờ kết quả kiểm tra tạp chất chính thức.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương xác định tội danh đối với hành vi tổ chức, tham gia đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm  tạp chất (sau đây viết tắt là vi phạm tạp chất) và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý theo Luật hình sự. Trong trường hợp không xác định được tội danh tương ứng trong Bộ Luật hình sự, Bộ Công an phi hợp với các bên có phương án thống nhất báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, bổ sung hành vi vi phạm về tạp chất là tội danh mới trong Bộ Luật hình sự.

- Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP): Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện Chương trình Các doanh nghiệp chế biến tôm “nói không với tôm tạp chất” vận động các doanh nghiệp hội viên sản xuất chế biến tôm tham gia Chương trình.

VASEP: Tiếp tục duy trì Chương trình “Doanh nghiệp nói không với tạp chất”, thông báo Danh sách doanh nghiệp cam kết và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh trong việc cung cấp thông tin phục vụ thanh kiểm tra, xử lý vi phạm về tạp chất. Phối hợp với các cơ quan quản lý tương ứng (cấp Trung ương, địa phương) đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các doanh nghiệp chế biến, đại lý thu mua nguyên liệu, cơ sở sơ chế nguyên liệu thủy sản về ý thức chấp hành các quy định liên quan tới tạp chất và tự nguyện cam kết thực hiện “nói không với tạp chất”, tránh hiện tượng doanh nghiệp nghi ngờ lẫn nhau khi thực hiện theo cam kết.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
314/QĐ-NHNN 14/03/2023 15/03/2023 Quyết định Quyết định 314/QĐ-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN
313/QĐ-NHNN 14/03/2023 15/03/2023 Quyết định Quyết định 313/QĐ-NHNN: lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN
115/QĐ-BTC 06/02/2023 06/03/2023 Quyết định Quyết định 115/QĐ-BTC: về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
104/QĐ-TCHQ 19/03/2023 Quyết định Quyết định số 104/QĐ-TCHQ: ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023
81/QĐ-TTg 13/02/2023 13/02/2023 Quyết định Quyết định 81/QĐ-TTg: Ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4”
460/QĐ-BNN-TCTS 07/02/2023 Quyết định Quyết định 460/QĐ-BNN-TCTS: ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện “Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 -2030”
394/QĐ-BNN-CLCB 01/02/2023 01/02/2023 Quyết định Quyết định 394/QĐ-BNN-CLCB: ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023
02/2023/QĐ-TTg 03/02/2023 03/02/2023 Quyết định Quyết định 02/2023/QĐ-TTg: khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân