Chỉ thị số 18/CT-TTg: Tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

18/CT-TTg
14/07/2015
Thủ tướng Chính phủ
Ngày 14/7/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực hải quan.

Thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước đã tích cực triển khai, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, việc thông quan hàng hóa vẫn còn bị kéo dài so với các nước ASEAN-6; một số TTHC thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu còn bất cập và chậm cải cách, cụ thể như: Hệ thống văn bản pháp luật về kiểm tra chuyên ngành còn nhiều nhưng chưa đủ, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp thực tế và thông lệ của quốc tế; lực lượng kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu còn mỏng, phương tiện còn thiếu, hiệu quả thấp; công tác phối hợp trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu còn chưa cao.

Để tiếp tục cải cách TTHC, tăng cường quản lý trong lĩnh vực hải quan, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần triển khai quyết liệt, có hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016. Đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước của Bộ, ngành, đơn vị, thực hiện kết nối liên ngành để phối hợp hoạt động quản lý và thực hiện các TTHC liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC mới trong lĩnh vực hải quan; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC đã ban hành, đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện và giảm chi phí, thời gian tuân thủ.

Bộ trưởng các Bộ: Công thương; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Quốc phòng; Công an; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan, trong Quý IV/2015 cần rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp phép, kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định; ưu tiên và tạo thuận lợi về kiểm tra chuyên ngành đối với các mặt hàng Nhà nước khuyến khích xuất khẩu và các loại hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất.

Đầu năm, ngày 06/1/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã ký Quyết định số 08/QĐ-TTg ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2015. Theo đó, mục tiêu là đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với 13 nhóm TTHC. Một số nhóm TTHC được đơn giản hóa như: xuất khẩu thủy sản; khám chữa bệnh cho người dân; tuyển sinh đào tạo đại học và sau đại học; tuyển dụng và nâng ngạch công chức, viên chức… Kế hoạch hướng đến chuẩn hóa 100% TTHC tại các cấp chính quyền và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
31/CT-TTg 24/11/2021 Chỉ thị Chỉ thị 31/CT-TTg: đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
27/CT-TTg 03/10/2021 Chỉ thị Chỉ thị 27/CT-TTg: phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
26/CT-TTg 21/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 26/CT-TTg: thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
08/CT-BGTVT 21/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 08/CT-BGTVT: tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm nông nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
23/CT-TTg 02/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 23/CT-TTg: đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030
17/CT-TTg 24/06/2021 Chỉ thị Chỉ thị 17/CT-TTg: cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành & UBND 28 tỉnh, TP ven biển trong trao đổi, xử lý thông tin nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác IUU
16/CT-TTg 14/06/2021 Chỉ thị Chỉ thị 16/CT-TTg: đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động
49/CT-BNN-TCTS 06/01/2021 06/01/2021 Chỉ thị Chỉ thị 49/CT-BNN-TCTS: tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản