Công điện 351/VECO-TV: thay đổi mã hàng hóa trong Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu của Đài Loan

351/VECO-TV
21/07/2023
Các cơ quan khác
Ngày 21/7/2023, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã có Công điện số 351/VECO-TV về việc thay đổi mã hàng hóa trong Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu của Đài Loan.

Theo đó, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết theo đề nghị của Cơ quan Quản lý Ngư nghiệp Đài Loan và trên cơ sở quy định tại Điều 8-1 của Quy chế thi hành Đạo luật thương mại, kể từ ngày 15/8/2023, Đài Loan bổ sung mới 21 mặt hàng gồm các mặt hàng có mã hàng hóa như 0302.81.00.52-4 "Cá mập răng cưa, tươi hoặc ướp lạnh" vv... vào Bảng Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu của Đài Loan, đồng thời xóa bỏ 01 mã hàng hóa là 0304.96.90.00-9 “Cá chó đông lạnh và cá mập khác đông lạnh (bất kể là băm nhỏ hoặc không băm nhỏ)” ra khỏi Bảng Phân loại này. Đài Loan bổ sung mới 21 mặt hàng gồm các mặt hàng có mã hàng hóa như 0302.81.00.52-4 "Cá mập răng cưa, tươi hoặc ướp lạnh" vv... vào Bảng Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu của Đài Loan, đồng thời xóa bỏ 01 mã hàng hóa là 0304.96.90.00-9 “Cá chó đông lạnh và cá mập khác đông lạnh (bất kể là băm nhỏ hoặc không băm nhỏ)” ra khỏi Bảng Phân loại này.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
18/CĐ-TTg 05/03/2024 11/03/2024 Công điện Công điện 18/CĐ-TTg: điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024.
12/CĐ-TTg 31/01/2024 Công điện Công điện 12/CĐ-TTg: tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam
1058/CĐ-TTg 04/11/2023 04/11/2023 Công điện Công điện 1058/CĐ-TTg: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC
965/CĐ-TTg 13/10/2023 Công điện Công điện 965/CĐ-TTg: tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất
990/CĐ-TTg 21/10/2023 Công điện Công điện 990/CĐ-TTg: tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023
968/CĐ-TTg 16/10/2023 Công điện Công điện 968/CĐ-TTg: tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp
916/CĐ-TT 04/10/2023 Công điện Công điện 916/CĐ-TTg: tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra của ủy ban châu Âu lần thứ 4
916/CĐ-TT 04/10/2023 Công điện Công điện 916/CĐ-TTg: tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác IUU chuẩn bị đón và làm việc với đoàn thanh tra của ủy ban châu Âu lần thứ 4