Quyết định 183/QĐ-BNN-TS: Ban hành kế hoạch triển khai quyết định số 643/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ về đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản

183/QĐ-BNN-TS
08/01/2024
08/01/2024
Bộ NN&PTNN
Ngày 08/01/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 183/QĐ-BNN-TS ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 643/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về thủy sản. Cụ thể:

1. Nội dung kế hoạch triển khai thực hiện bao gồm:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực sản xuất và quản lý Nhà nước về thuỷ sản;

- Xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn để theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, dự án và các chính sách về thuỷ sản;

- Sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý thủy sản phù hợp với từng địa phương, theo hướng tinh gọn, không tăng số lượng biên chế, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị;

- Thành lập Kiểm ngư địa phương tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển;...

2. Cục Thủy sản là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ, các Bộ ngành có liên quan và địa phương. Tổ chức theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo và tham mưu Lãnh đạo Bộ xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 08/01/2024.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
115/QĐ-BKHCN 02/02/2024 Quyết định Quyết định 115/QĐ-BKHCN: ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động, danh sách thành viên của Hội đồng công nhận nhiệm kỳ 2024 – 2029
1037/QĐ-BNN-TS 11/04/2024 Quyết định Quyết định 1037/QĐ-BNN-TS: công bố, điều chỉnh giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
316/QĐ-BTC 26/02/2024 26/02/2024 Quyết định Quyết định 316/QĐ-BTC: triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)
183/QĐ-TCT 07/02/2024 Quyết định Quyết định 183/QĐ-TCT: Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
613/QĐ-BNN-CCPT 28/02/2024 28/02/2024 Quyết định Quyết định 613/QĐ-BNN-CCPT: Ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024
135/QĐ-TTg 31/01/2024 Quyết định Quyết định 135/QĐ-TTg: Kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
124/QĐ-BTC 18/02/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định 124/QĐ-BTC: Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tài chính năm 2024
76/QĐ-TTg 18/01/2024 18/01/2024 Quyết định Quyết định số 76/QĐ-TTg: phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030