Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 7-11/2023)

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 8-11/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

30

5,50

5,71

5,74

5,72

40

4,53

4,49

4,52

4,51

50

4,11

4,13

4,15

4,14

60

3,81

3,89

3,91

3,90

70

3,56

3,64

3,66

3,65

80

3,32

3,40

3,42

3,41

90

3,02

3,16

3,17

3,17

100

2,90

3,04

3,05

3,05

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Gujarat (Ấn Độ), tuần 8-11/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

30

5,07

4,86

5,25

5,24

40

4,35

4,55

4,58

4,57

50

3,99

4,13

4,15

4,14

60

3,74

3,89

3,91

3,90

70

3,50

3,64

3,66

3,65

80

3,14

3,28

3,30

3,29

90

2,90

3,10

3,11

3,11

100

2,78

2,91

2,93

2,92

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 7-10/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

30

4,93

4,95

5,24

5,13

40

4,53

4,61

4,65

4,57

50

4,11

4,18

4,16

4,22

60

4,06

4,06

3,98

4

70

3,93

3,89

3,83

3,87

80

3,75

3,75

3,70

3,69

90

3,65

3,64

3,62

3,56

100

3,53

3,48

3,49

3,43

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 7-10/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

20-30

4,70

4,50

4,50

4,60

30-40

4,25

4,20

4,20

4,20

40-50

3,90

3,80

3,80

3,90

50-60

3,35

3,15

3,15

3,35

60-70

3

2,90

2,90

3

70-80

2,40

2,30

2,30

2,35

80-100

2

2

2

2

100-120

1,80

1,80

1,80

1,80

120-140

1,60

1,60

1,60

1,60