Theo dòng sự kiện

(vasep.com.vn) Trên tinh thần của Nghị quyết 19/2016 và Nghị quyết 19/2017/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho DN, ngày 22/2/2017, Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi Bộ Y tế công văn số 26/2017/CV-VASEP báo cáo thực trạng và kiến nghị việc tháo gỡ các vướng mắc trong công bố phù hợp quy định ATTP cho sản phẩm sản xuất để tiêu dùng nội địa.

(vasep.com.vn) Ngày 05/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016. Theo đó, Chính phủ thống nhất cho phép doanh nghiệp được miễn kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố sự phù hợp quy định an toàn thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt Nam đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước. Trong thời gian chưa sửa đổi các quy định pháp luật liên quan, thực hiện theo quyết nghị của Chính phủ.

(vasep.com.vn) Ngày 30/9/2016, Bộ NN và PTNT đã gửi Công văn số 8253/BNN-QLCL tới Bộ Y tế, trong đó thống nhất với đề xuất miễn công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; miễn ghi nhãn phụ, nhãn tiếng Việt đối với thực phẩm NK là nguyên liệu để SX, XK.

(vasep.com.vn) Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 267/TB-VPCP ngày 31/8/2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã chuẩn bị Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến quản lý chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, để đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh.

(vasep.com.vn) Tại Hội thảo Đối thoại Chính sách, quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) do VCCI và Cục ATTP, Bộ Y tế tổ chức ngày 12/9/2016, đại diện VASEP, Phó Tổng Thư ký Nguyễn Hoài Nam đã đề cập đến kiến nghị của VASEP trong suốt 2 năm qua về thủ tục công bố hợp chuẩn, hợp quy đối với hàng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, gia vị phục vụ cho chế biến, XK. Cục ATTP đã ghi nhận và sẽ báo cáo, trình sửa Nghị định 38/2012/NĐ-CP (NĐ38) điều chỉnh vấn đề này. Trong thời gian chờ sửa nghị định, sẽ báo cáo xin Chính phủ có Quyết định tạm thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị của VASEP.

(vasep.com.vn) Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông báo số 267/TB-VPCP ngày 31/8/2016 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã chuẩn bị Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến quản lý chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, để đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh.

(vasep.com.vn) Đó là một nội dung mà Chính phủ đã giao Bộ Y tế trong Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP của Chính phủ, ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.


  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM