Quy định về IUU của thị trường EU

1. Công văn số 698/QLCL-CL1, ngày 27/4/2011 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc hướng dẫn thực hiện xác nhận thủy sản khai thác theo Thông tư số 28/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011 và Quy định IUU của EC, tải tại đây.

2.Thông tư số 28/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu, tải tại đây.

3. Quy định của Liên minh Châu Âu (EC) số 1005/2008, ngày 29/09/2008 về thiết lập hệ thống trong cộng đồng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, và không theo quy định, tải tại đây.

4. Quy định chi tiết kỹ thuật EC số 1010/2009, ngày 22/10/2009 Ủy ban Châu Âu (EC) thực hiện Quy định IUU, tải tại đây.

5. Sổ tay hướng dẫn thực hành quy định IUU của EC, tải tại đây.

6. Danh mục mã số hải quan của EC đối với Thủy sản và sản phẩm thủy sản (Combined Nomenclature-CN), tải tại đây.

7. Quy định EC số 86/2010 ngày 29/01/2010 của Ủy ban Châu Âu về sửa đổi Phụ lục 1 Quy định EC số 1005/2008, tải tại đây.

 8. Quy định EC số 202/2011 ngày 01/3/2011 của Ủy ban Châu Âu về sửa đổi Phụ lục 1 Quy định EC số 1005/2008 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định EC số 1010/2009 ngày 22/10/2009, tải tại đây.

9. Danh sách Cơ quan thẩm quyền các nước được EU công nhận là các nước có tàu treo cờ hợp tác trong hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ IUU, chi tiết xin xem tại đây.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục