Khung pháp lý chính

1.     Chỉ thị 2002-99 quy tắc sức khỏe động vật đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật. Tải tại đây

2.     Chỉ thị 2004-41 về điều kiện an toàn vệ sinh đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật. Tải tại đây

3.     EC 91.496 nguyên tắc kiểm soát nhà nước đối với thực phẩm NK vào EU. Tải tại đây

4.     EC 1250.2008 về yêu cầu chứng nhận NK sản phẩm TS. Tải tại đây

5.     QĐ 178-2002 thiết lập các nguyên tắc và yêu cầu chung của hệ thống pháp luật TP, thành lập Cơ quan thẩm quyền Châu Âu về An toàn TP, và qui định những thủ tục liên quan. Tải tại đây

6.     Quy định 852-2004-EEC về vệ sinh thực phẩm. Tải tại đây

7.     Quy định 853-2004-EEC về những quy tắc vệ sinh cho thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Tải tại đây

8.     Quy định 854-2004-EEC về kiểm soát chính thức sản phẩm có nguồn gốc từ động vật. Tải tại đây

9.     Quy định 882-2004 về xác nhận tính tuân thủ luật thực phẩm. Tải tại đây

10.  Quy định 1276/2011-sửa đổi phụ lục-3.853.2004. Tải tại đây

11.  Quy định 1935-2004  (EC) đối với những nguyên liệu được phép  tiếp  xúc  với  thực  phẩm. Tải tại đây

12.  Quy định 2006-765-EC bãi bỏ quy định vệ sinh. Tải tại đây

13.  Quy định EC 28/2012 về NK và quá cảnh các sản phẩm thực phẩm phối chế. Tải tại đây

Ngọc Thủy

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục