Doanh nghiệp lo ngại bất cập và “gánh nặng” phí môi trường