SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
28/2021/TT-BYT 20/12/2021 02/02/2022 Thông tư Thông 28/2021/TT-BYT: ban hành danh mục TP, PGTP dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng TP đã được xác định MSHH theo danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về ATTP đối với TPNK
16/2021/TT-BYT 08/11/2021 10/11/2021 Thông tư Thông 16/2021/TT-BYT: quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
4800/QĐ-BYT 12/10/2021 12/10/2021 Quyết định Quyết định 4800/-BYT: ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
8228/BYT-M 30/09/2021 Công văn Công văn 8228/BYT-MT: hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với sở sản xuất, kinh doanh
1168/CĐ-BYT 09/08/2021 Công điện Công điện 1168/-BYT: tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
5886/BYT-MT 22/07/2021 Công văn Công văn 5886/BYT-MT: vận chuyển hàng hoá
3355/QĐ-BYT 08/07/2021 08/07/2021 Quyết định Quyết định 3355/-BYT: ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 20212022
4667/BYT-DP 11/06/2021 Công văn Công văn 4667/BYT-DP: tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đơn vị
4260/BYT-DP 25/05/2021 Công văn Công văn 4260/BYT-DP: tiêm vắc xin phòng Covid-19
2787/QĐ-BYT 05/06/2021 05/06/2021 Quyết định Quyết định 2787/-BYT: ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi trường hợp mắc COVID-19 tại sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp"
Quyết định 3986/QĐ-BYT 16/09/2020 16/09/2020 Quyết định Quyết định 3986/-BYT: ban hành "sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng dịch Covid-19"
6487/BYT-ATTP 24/11/2020 Công văn Công văn 6487/BYT-ATTP: Thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang dịch bệnh Covid-19
24/2019/TT-BYT 30/08/2019 16/10/2019 Thông tư Thông 24/2019/TT-BYT: quy định về quản sử dụng phụ gia thực phẩm
25/2019/TT-BYT 30/08/2019 16/10/2019 Thông tư Thông 25/2019/TT-BYT: quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản của Bộ y tế
18/2019/TT-BYT 17/07/2019 17/07/2019 Thông tư Thông 18/2019/TT-BYT: Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
02/2019/TT-BYT 21/03/2019 22/09/2019 Thông tư Thông 02/2019/TT-BYT: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi, giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc
6043/ATTP-KN 13/12/2018 Công văn Công văn 6043/ATTP-KN về việc giải quyết kiến nghị của VASEP
5842/ATTP-KN 30/11/2018 Công văn Công văn 5842/ATTP-KN quy định MRPL của phương pháp phân tích hóa chất, kháng sinh cấm
4821/ATTP-KN 24/09/2018 Công văn Công văn 4821/ATTP-KN về giới hạn phân tích tối thiểu
6134/BYT-PC 27/10/2017 Công văn Công văn 6134/BYT-PC: Về việc thực hiện ý kiến kết luận của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến muối I-ốt