VASEP Highlight - T11/2023: XK cá tra nhìn thấy tiềm năng ở một số thị trường Nam Mỹ và châu Á