Thú Y

QUY ĐỊNH CHUNG CỦA THÁI LAN TRONG LĨNH VỰC THÚ Y

 

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã (MOAC) chịu trách nhiệm kiểm soát nhập khẩu và an toàn đối với thịt tươi sống và sơ chế, thuỷ sản và chứng nhận xuất khẩu.

Cục Hàng hoá nông nghiệp và tiêu chuẩn thực phẩm (ACFS) có trách nhiệm (i) kiểm soát và giám sát các sản phẩm nông nghiệp tươi và chế biến thông qua cấp chứng chỉ và đảm vào việc thực hiện các tiêu chẩn trong sản xuất và chế biến; (ii) xây dựng các tieu chuẩn về thực phẩm và hàng hoá nông nghiệp; là cơ quan chứng nhận quốc gia đối với các cơ quan cấp chứng chỉ về tiêu chuẩn, phân tích mối nguy cũng như giám sát các phòng thí nghiệm nhà nước và tư nhân.

Dưới MOAC có Cục chăn nuôi và ngư nghiệp liên quan đến thanh tra thú y động vật và thuy y thủ sản và các vấn đề cấp chứng chỉ liên quan.

Bộ Y tế công cộng (MOPH) có 4 cục liên quan đến an toàn thực phẩm và sức khoẻ con người: Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA);  Cục Khoa học dược (DMSc), Cục Y tế (DOH) và Trung tâm Điều hành an toàn thực phẩm. FDA là cơ quan chủ yếu liên quan đến an toàn tiêu dùng đối với thực phẩm, sử dụng các loại thuốc và hoá chất.

ACFS và FDA có trách nhiệm liên đới đối với an toàn thực phẩm và có thể được xem là Cơ quan tiêu chuẩn và quản lý thực phẩm (FSA) liên kết.

Các quy định cơ bản của Thái Lan về Thú y bao gồm:

a)       Luật xuất nhập khẩu hàng hoá, 1979

b)       Luật Thuỷ sản 1947.

c)       Luật bảo vệ người tiêu dùng B.E. 2522 (1979).

d)       Luật thực phẩm B.E. 2522 (1979).

e)       Luật tiêu chuẩn hàng hoá xuất khẩu B.E. 2503 (1960).

f)         Luật sử dụng thuốc B.E. 2510 (1967).

g)       Luật kiểm soát nhập khẩu và xuất khẩu B.E. 2522 (1979).

h)       Luật về các chất có nguy cơ B.E. 2535 (1992).

i)         Luật Y tế công cộng B.E. 2535 (1992).

j)         Luật về kiểm soát giết mổ động vật và buôn bán thịt B.E. 2535 (1992).

k)       Luật về dịch bệnh động vật B.E. 2542 (1999).

l)         Luật kiểm soát thức ăn chăn nuôi B.E. 2542 (1999).

m)     Luật nhập khẩu và tạm nhập động vật B.E. 2544 (2001).

n)       Luật tiêu chuẩn hàng hoá nông nghiệp Act (2008)

o)       Luật Uỷ ban quốc gia về thực phẩm.

Tin cùng chuyên mục