Bảo vệ thực vật

 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG CỦA THÁI LAN TRONG LĨNH VỰC KIỂM DỊCH VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Những quy định chủ yếu của Thái lan bao gồm:

+ Luật Kiểm dịch thực vật của Thái lan 1999 và bản sửa đổi 2007

+ Những quy định về kiểm dịch thực vật số 2/B.E. 2507do MOAC ban hành về việc hướng dẫn và tổ chức thực thi Luật KDTV

+ Những quy định về kiểm dịch thực vật nhập khẩu

+ Danh mục dịch hại thuộc diện đối tượng kiểm dịch thực vật của Thái Lan

+ Những hạng mục bị cấm

+ Những hạng mục bị hạn chế

 Sau đây là một số quy định (bằng tiếng Anh):

(Để xem hoặc download hãy bấm chuột vào từng văn bản cụ thể)

 Plant Quarantine Act B2542 - 1999

Plant Quarantine Import Regulations

Prohibited articles

List of Quanrantine pest

Resticted articles

Thai Plant Quarantine Act

Thailand Ministrerial Regulations No 2 Under Plant Quarantine Act

Notification No 1 Of Moa Of Thailand On Plant Qurantine

Notification No 2 Of Moa Of Thailand On Plant Qurantine

Website: http://www.doa.go.th

Tin cùng chuyên mục