Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (30/9/2021, Yên/Kg)

Giá thủy sản tại chợ cá Tokyo (30/9/2021, Yên/Kg)

Xuất xứ

Giá thấp

Giá cao

Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus)

Nhật Bản

1.200

3.900

New Zealand

1.000

1.500

Cape Town

2.000

3.200

Australia

1.000

1.800

Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)

Nhật Bản

1.000

1.500

Cape Town

1.200

1.200

New Caledonia

1.000

1.600

Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus obesus Lowe)

Australia

1.500

2.800

New Zealand

3.000

3.000

Cape Town

2.600

4.500

Cá ngừ vây xanh (Thunnus thynnus)

Nhật Bản

1.800

12.000

Nhật Bản (Set net)

2.100

7.000

Nhật Bản (Sein net)

-

-

Nhật Bản (Farmed)

 

 

Boston

4.000

6.700

Mexico (Farmed)

2.300

2.500

Cầu gai (Loxechinus albus)

Nhật Bản (trắng, lớn, 300g)

9.000

80.000

Nhật Bản (trắng, TB, 150g)

 

 

Nhật Bản (đỏ, lớn, 300g)

16.500

25.000

Nhật Bản (đỏ, TB, 150g)

 

 

Nhật Bản (100g)

-

-

Trung Quốc - Hàn Quốc (lớn, 280g)

6.500

9.000

Trung Quốc - Hàn Quốc (TB, 150g)

3.000

3.500

Mỹ (lớn, 300g)

7.500

8.500

Mỹ (100g)

1.000

1.100

Tôm sống Kuruma (Penaeus japonicus Bate)

Nhật Bản

2.000

16.000

Trung Quốc

-

-

Tôm Cocktail (Penaeopsis akayebi)

Nhật Bản

1.500

6.000

Tôm chì (Pandalus nipponensis Yokoya)

Nhật Bản

3.000

14.000

Tôm Shiba (Metapenaeus joyneri)

Nhật Bản

400

1.600