VASEP Highlight - T12/2022: xuất khẩu tôm đạt hơn 4 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2022