VASEP Highlight - T11/2023: Những sản phẩm thủy sản được ưa chuộng năm 2023