VASEP Highlight - T1/2023: xuất khẩu cá tra – những tín hiệu lạc quan từ thị trường Mỹ và Trung Quốc