[Video] Đăng ký, cấp mã số ao nuôi để nâng tầm tôm Việt

Đăng ký, cấp mã số ao nuôi là giải pháp minh bạch hóa nguồn gốc sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị cũng như sức cạnh tranh hàng hóa thủy sản nước ta khi tham gia xuất khẩu.