VASEP Highlight - T6/2022: T7/2022 - Liệu phí hạ tầng cảng biển tại TP.HCM có được điều chỉnh?