VASEP Highlight - T4/2024: VASEP báo cáo & kiến nghị 9 vấn đề đang ảnh hưởng đến SX– XK thủy sản