Ngành Thuỷ sản chặn nguy cơ đứt gẫy chuỗi cung ứng