Gia hạn nợ, giữ nguyên nhóm nợ - Bình oxy tiếp sức cho DN