Dừng áp dụng văn bản làm phát sinh chi phí vận tải hàng hóa