Dự thảo NĐ quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT - Quy định khả thi hay bất khả thi