Doanh nghiệp thủy sản bức xúc vì không được hỗ trợ tiền điện