Chi phí logistics tăng cao, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nguy cơ lỗ