Bộ Tài chính tổng kết công tác thuế năm 2013

Ngày 14/01/2014, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2013 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2014. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với 64 điểm cầu trên cả nước. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh một số điểm ngành thuế cần tập trung trong năm 2014: Ngành thuế thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh doanh nghiệp sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, tái cơ cấu kinh tế nói chung đã có những kết quả nhưng còn chưa cao, nợ xấu tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao nên việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, thu NSNN năm 2013 tuy vượt 5% nhưng tình hình cân đối NSNN vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi thực hiện nhiệm vụ thu trong bối cảnh nền kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, đồng thời với việc thực hiện thu NSNN còn phải thực hiện nuôi dưỡng nguồn thu.