[Video] Nâng cao giá trị thủy sản vùng ĐBSCL: Nhìn từ Nghị định 36

Ngày 29/4/2014, Nghị định số 36/2014/NĐ-CP (gọi tắt Nghị định cá Tra) chính thức ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2014. Sau đó ngày 29/7/2014, Bộ NN và PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn nghị định này. Sau 2 hội nghị tập huấn lớn tại Cần Thơ và Tp.HCM, ngày 12/9/2014 là dấu mốc để người nuôi và DN chế biến, XK cá Tra thực hiện nghị định này. Điểm gây nhiều tranh cãi nhất là quy chế thống nhất quản lý thông qua DN phải đăng ký XK sản phẩm và người nuôi phải đăng ký sản lượng với Hiệp hội Cá Tra Việt Nam...