[Video] Đề xuất nới thời hạn cơ cấu nợ doanh nghiệp mong muốn gì?

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 01 theo hướng nới rộng hơn thời gian cơ cấu nợ cho những khoản vay chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.