VASEP Highlight - T5/2022: Xuất khẩu tôm bảo toàn đà tăng trong 4 tháng đầu năm nay