Tinh thần của các hiệp hội không chỉ thể hiện ở chiến lược

Trong 78 hiệp hội tham gia điều tra có 23 hiệp hội tương đương 29% đã ban hành chiến lược phát triển. Trong số 23 hiệp hội này chỉ có 14 hiệp hội đưa yếu tố hội nhập kinh tế vào chiến lược phát triển, trong đó có 6 hiệp hội ngành hàng quốc gia, điều này đang ảnh hưởng không nhỏ đến sức cạnh tranh của các hiệp hội ngành hàng nói chung, đặc biệt khi vươn ra thị trường thế giới.