Quy định của Liên minh Hải quan (LB Nga, Belarus, Kazakhstan) về vệ sinh-thú y đối với việc sản xuất, bảo quản và bán các sản phẩm thủy sản đánh bắt và thủy sản nuôi

Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (VPSS) đã có văn bản số FS-NV-7/15577 ngày 13/11/2013 thông báo các quy định của Liên minh Hải quan:

Theo mục 3 của Biên bản hội đàm giữa đại diện Cơ quan về kiểm dịch động, thực vật Liên bang Nga (VPSS) và Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về vấn đề đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật xuất-nhập khẩu giữa hai nước, trong đó có thủy hải sản, chúng tôi xin gửi danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của Liên minh hải quan và Liên bang Nga quy định các yêu cầu vệ sinh-thú y đối với việc sản xuất, bảo quản và bán các sản phẩm thủy sản đánh bắt và thủy sản nuôi được đăng tải trên mạng theo các đường link sau:

 - Các yêu cầu thú y (vệ sinh-thú y) thống nhất đối với các hàng hóa thuộc diện phải kiểm soát thú y được thông qua bởi Quyết định số 317 của Ủy ban Liên minh hải quan ngày 18/6/2010

 

- Các yêu cầu vệ sinh và vệ sinh-dịch tễ thống nhất đối với các hàng hóa thuộc diện phải kiểm soát vệ sinh-dịch tễ được thông qua bởi Quyết định số 299 của Ủy ban Liên minh hải quan ngày 28/5/2010 

- SanPiN 2.3.4.050-96 “ Sản xuất và bán sản phẩm thủy sản” được thông qua bởi Nghị quyết số 6 ngày 11/3/1996 của Ủy ban nhà nước về kiểm soát vệ sinh dịch tễ LB Nga.

- Các mục 8, 13, 14, 16, 18-22, 25-27, khổ 2 mục 28, các mục 29-32, 34-39, 45, 46, 48, 49, 51, 53- 62, 64 của quy chuẩn kỹ thuật “Các yêu cầu về an toàn thủy sản và sản phẩm thủy sản” được thông qua bởi Nghị quyết của Chính phủ Kazakhstan số 743 ngày 19/5/2009, theo phụ lục số 13 về Danh mục các quy chuẩn kỹ thuật của Nước Cộng hòa Kazakhstan là quốc gia thành viên của Liên minh hải quan, các quy chuẩn này bao gồm các yêu cầu bắt buộc đối với các loại sản phẩm riêng biệt và liên quan đến các yêu cầu đối với sản phẩm này trong quá trình khởi thảo (bao gồm cả tìm kiếm), sản xuất, xây dựng, sữa chữa, vận hành, khai thác, bảo quản, vận chuyển, bán và sử dụng được thông qua bởi Nghị quyết của Chính phủ Liên bang Nga số 132 ngày 9/3/2010.

  - Quy định bổ sung số 17 “SanPiN 2.3.2.1078-01. 2.3.2 Nguyên liệu và thực phẩm. Các yêu cầu vệ sinh đối với an toàn và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Quy định và tiêu chuẩn vệ sinh-dịch tễ” được thông qua bởi Quyết định của Chánh thanh tra thú y nhà nước Liên bang Nga số 27 ngày 21/4/2010.  Có thể tìm các tài liệu trên bằng tiếng Nga tại trang web chính thức của VPSS http:/Ifsvps.ru/fsvps/iniportExport/tsouz/docs.html  và của Ủy ban kinh tế Âu-Á  http://www.eurasiancomrnission.org/ru/Pages/cIefault.aspx.

Đồng thời chúng tôi cũng xin thông báo có thể tìm các tài liệu trong lĩnh vực thú y liên quan đến quy định của Liên minh hải quan bằng tiếng Anh tại trang web của Ủy ban Liên minh châu Âu theo đường link

 

http://ec.europa.eu/food!international/trade/sps_reguirements_en.htim.

 

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục