Các bộ luật cơ bản

  1. Hướng dẫn và quy định của FDA & EPA về mức độ an toàn thủy sản. Tải tại đây

  2. Luật thực phẩm 2001 và các phụ lục 29/8/2003. Tải tại đây

  3. Luật An ninh Y tế và Sẵn sàng Đối phó với Khủng bố Sinh học năm 2002. Tải tại đây

  4. Mục 110-- Thực hành sản xuất tốt đối với sản xuất thực phẩm sử dụng cho con người. Tải tại đây

  5. Luật Hiện đại hóa An toàn thực phẩm (FSMA) 2011. Tải tại đây

  6. Quy định của luật liên bang 123-1995 về thủy sản và các sản phẩm thủy sản. Tải tại đây

Ngọc Thủy

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục