Văn kiện Hiệp định EVFTA, EVIPA và các Tóm tắt từng chương

Ngày 2 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Cao ủy Thương mại EU đã ký Tuyên bố về việc chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA). Ngày 26/6/2018, một bước đi mới của EVFTA được thống nhất. Theo đó, EVFTA được tách làm hai Hiệp định, một về thương mại và một về đầu tư. 8/2018, EU công bố chính thức văn kiện Hiệp định Thương mại (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (nay có tên là EVIPA).

Ngày 30/6/2019: Việt Nam và EU chính thức ký kết EVFTA và EVIPA. Sau bước ký kết, hai Hiệp định sẽ phải trải qua quá trình phê chuẩn nội bộ ở EU và Việt Nam để có thể chính thức có hiệu lực với hai Bên

Dưới đây là nội dung chi tiết của hai Hiệp định này, cùng với các Bản Tóm tắt nội dung các Chương Hiệp định của Trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI (TTWTO).

Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA)

  Preamble 

  Chapter 1: Objectives and General Definitions

Bản tóm tắt Chương 1 - Mục tiêu và Định nghĩa chung

  Chapter 2: National Treatment and Market Access for Goods

Annex 2-A: Reduction or Elimination of Customs Duties

Appendix 2-A-1: Tariff Schedule of the Union

Appendix 2-A-2: Tariff Schedule of Vietnam

Appendix 2-A-3: Exports Duties Schedule of Vietnam

Appendix 2-A-4: Specific Measures by Vietnam Governing the Importation and Exportation of Goods

Appendix 2-A-5: Goods Excluded from the Definition of Remanufactured Goods

Annex 2-B: Motor Vehicles and Motor Vehicles Parts and Equipment

Annex 2-C: Pharmaceutical/Medical Products and Medical Devices

Bản tóm tắt Chương 2 - Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường hàng hóa

  Chapter 3: Trade Remedies

Bản tóm tắt Chương 3 - Phòng vệ Thương mại

  Chapter 4: Customs and Trade Facilitation

Bản tóm tắt Chương 4 - Hải quan và Thuận lợi hóa thương mại

  Chapter 5: Technical Barriers to Trade

Bản tóm tắt Chương 5 - TBT

  Chapter 6: Sanitary and Phytosanitary Measures

Annex 6-A: Requirements and Procedures for Approval of Establishments for Products

Bản tóm tắt Chương 6 - SPS

  Chapter 7:  Non-Tariff Barriers to Trade and Investment in Renewable Energy Generation

Annex 7-A: List of Tariff Headings

Bản tóm tắt Chương 7 - Hàng rào phi thuế đối với thương mại và đầu tư trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo

  Chapter 8: Liberalisation of Investment, Trade in Services and Electronic Commerce

Annex 8-A: The Union’s Schedule of Specific Commitments

Appendix 8-A-1: Specific Commitments on Cross-Border Supply of Services

Appendix 8-A-2: Specific Commitments on Liberalisation of Investments

Appendix 8-A-3: Specific Commitments in Conformity with Section D of Chapter 8

Annex 8-B: Vietnam's Schedule of Specific Commitments

Appendix 8-B-1: Specific Commitments on Cross-Border Supply of Services and Liberalisation of Investments

Appendix 8-B-2: Specific Commitments in Conformity with Section D of Chapter 8

Annex 8-C: Exemption for Vietnam on National Treatment

Bản tóm tắt Chương 8 - Tự do hóa trong Đầu tư, Thương mại Dịch vụ và Thương mại điện tử

  Chapter 9: Government Procurement

Annex 9-A: Coverage of Government Procurement for the Union

Annex 9-B: Coverage of Government Procurement for Vietnam

Bản tóm tắt Chương 9 - Mua sắm công

  Chapter 10: Competition Policy

Bản tóm tắt Chương 10 - Chính sách cạnh tranh

  Chapter 11: State-Owned Enterprises, Enterprises Granted Special Rights or Privileges, and Designated Monopolies

Annex 11-A: Specific Rules for Vietnam on State-Owned Enterprises, Enterprises Granted Special Rights or Privileges, and Designated Monopolies

Bản tóm tắt Chương 11 - Doanh nghiệp Nhà nước

  Chapter 12: Intellectual Property

Annex 12-A: List of Geographical Indications

Annex 12-B: Product Classes

Bản tóm tắt Chương 12 - Sở hữu trí tuệ 

  Chapter 13: Trade and Sustainable Development

Bản tóm tắt Chương 13 - Thương mại và Phát triển bền vững

  Chapter 14: Transparency

Bản tóm tắt Chương 14 - Tính minh bạch

  Chapter 15: Dispute Settlement

Annex 15-A: Rules of Procedure

Annex 15-B: Code of Conduct for Arbitrators and Mediators

Annex 15-C: Mediation Mechanism

Bản tóm tắt Chương 15 - Cơ chế Giải quyết tranh chấp

  Chapter 16: Cooperation and Capacity Building

Bản tóm tắt Chương 16 - Hợp tác và xây dựng năng lực

  Chapter 17: Institutional, General and Final Provisions

Bản tóm tắt Chương 17 - Thể chế, tổng quát và điều khoản cuối cùng

  Protocol 1: Concerning the Definition of the Concept of "Originating Products" and Methods of Administrative Cooperation, and its Annexes

 Bản tóm tắt Nghị định thư về Quy tắc xuất xứ

Protocol 2: On Mutual Administrative Assistance in Customs Matters

Bản tóm tắt Nghị định thư về Hỗ trợ hành chính trong Hải quan

  UnderstandingConcerning Specific Commitments on Distribution Services for Wines and Spirits

  Understanding: Concerning Bank Equity

  Joint Declaration: Concerning the Principality of Andorra

  Joint Declaration: Concerning the Republic of San Marino

  Joint Declaration: Regarding the Revision of the Rules of Origin Contained in Protocol 1

  Joint Declaration: Concerning Customs Unions

 

Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA)

PREAMBLE: Preamble

CHAPTER 1: Objectives and General Definitions

CHAPTER 2: Investment Protection

CHAPTER 3: Dispute Settlement 

CHAPTER 4: Institutional, General and Final Provisions

Annex 1: Competent Authorities

Annex 2: Exemption for Vietnam on National Treatment

Annex 3: Understanding on Treatment of Investment

Annex 4: Understanding on Expropriation

Annex 5: Public Debt

Annex 6: List of Investment Agreements

Annex 7: Rules of Procedure

Annex 8: Code of Conduct for Arbitrators and Mediators

Annex 9: Mediation Mechanism

Annex 10: Mediation Mechanism for Disputes between Investors and Parties

Annex 11: Code of Conduct for Members of the Tribunal, the Appeal Tribunal and Mediators

Annex 12: Concurring Proceedings

Annex 13: Working Procedures for the Appeal Tribunal

Tin cùng chuyên mục