Nới rộng hạn mức cho vay nuôi cá tra

Nuôi cá tra sẽ được nới rộng hạn mức tín dụng. Đây là chính sách vừa được tỉnh An Giang triển khai thí điểm. Theo đó, người nuôi cá tra và DN chế biến khi vay vốn ngân hàng không cần phải dựa trên đất nông nghiệp và thế chấp tài sản mà chỉ dựa trên tổng chi phí đầu tư