[Video] Liên kết nhằm hoàn thiện chuỗi sản xuất cá tra

Ngoài tìm kiếm thêm thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, kỹ thuật nuôi cũng như đảm bảo chất lượng, một vấn đề quan trọng khác của nội tại ngành hàng cá tra là liên kết nhằm hoàn thiện chuỗi sản xuất, giảm giá thành đầu vào.