Văn kiện Hiệp định CPTPP

Ngày 21/2/2018, các nước thành viên CPTPP đã công bố văn kiện chính thức của Hiệp định để chuẩn bị cho ký kết chính thức vào đầu tháng 3 tới.

Dưới đây là nội dung chi tiết Toàn văn Hiệp định CPTPP (bản chính thức) bằng tiếng Anh.

Nội dung Hiệp định:

Văn kiện CPTPP: Tóm tắt những cam kết trong các Chương của Hiệp định TPP tạm hoãn và do đó không áp dụng với các thành viên tham gia Hiệp định. (Tiếng Anh)

Lời mở đầu (Tiếng Anh) 

Chương 1: Các điều khoản và định nghĩa chung (Tiếng Anh)  

Phụ lục 1-A: Định nghĩa của từng quốc gia cụ thể

Chương 2: Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa (Tiếng Anh

Phụ lục 2-A: Đối xử quốc gia và hạn chế xuất nhập khẩu

Phụ lục 2-B: Mặt hàng tái chế

Phụ lục 2-C: Thuế, phí và các loại thuế xuất khẩu khác

Phụ lục 2-D: Lộ trình cắt giảm thuế

·                     Australia: Chú giải chung (Tiếng Anh

·                     Australia: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh

·                     Brunei: Chú giải chung (Tiếng Anh)

·                     Brunei: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh

·                     Canada: Chú giải chung (Tiếng Anh

·                     Canada: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh

·                     Canada: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan của Canada (Tiếng Anh

·                     Canada: Phụ lục D - Giữa Nhật Bản và Canada về Thương mại Ô tô (Tiếng Anh

·                     Chile: Chú giải chung (Tiếng Anh

·                     Chile: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh)

·                     Nhật Bản: Chú giải chung (Tiếng Anh)

·                     Nhật Bản: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh

·                     Nhật Bản: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan (Tiếng Anh)

·                     Nhật Bản: Phụ lục B-1 - Biện pháp tự vệ trong nông nghiệp (Tiếng Anh

·                     Nhật Bản: Phụ lục B-2 - Biện pháp tự vệ áp dụng cho các sản phẩm gỗ rừng (Tiếng Anh)

·                     Nhật Bản: Phụ lục C - Khác biệt thuế (Tiếng Anh

·                     Nhật Bản: Phụ lục D-2 Giữa Nhật Bản và Canada về Thương mại Ô tô (Tiếng Anh

·                     Malaysia: Chú giải chung  (Tiếng Anh

·                     Malaysia: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh

·                     Malaysia: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan (Tiếng Anh) 

·                     Mexico: Chú giải chung (Tiếng Anh

·                     Mexico: Phụ lục A về Hạn ngạch thuế quan và Phân bổ hạn ngạch đường ăn cho quốc gia cụ thể (Tiếng Anh)

·                     Mexico: Phụ lục C về Khác biệt thuế (Tiếng Anh)

·                     Mexico: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh

·                     New Zealand: Chú giải chung (Tiếng Anh

·                     New Zealand: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh

·                     Peru: Chú giải chung (Tiếng Anh

·                     Peru: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh

·                     Singapore: Chú giải chung (Tiếng Anh

·                     Singapore: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh)

·                     Việt Nam: Chú giải chung (Tiếng Anh

·                     Việt Nam: Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh

·                     Việt Nam: Phụ lục A - Hạn ngạch thuế quan (Tiếng Anh)

Chương 3: Quy tắc xuất xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ (Tiếng Anh

Phụ lục 3-A: Các cam kết khác

Phụ lục 3-B: Yêu cầu dữ liệu tối thiểu

Phụ lục 3-C: Loại trừ theo Điều 3.11 (De Minimis)

Phụ lục 3-D: Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng (Tiếng Anh)

·                     Phụ lục 3-D: Tiểu phụ lục 1 - Các điều khoản liên quan đến Quy tắc xuất xứ cụ thể cho phương tiện và bộ phận của phương tiện (Tiếng Anh

Chương 4: Dệt may (Tiếng Anh

Phụ lục 4-A: Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng dệt may (Tiếng Anh

·                     Phụ lục 4-A: Tiểu phụ lục 1 - Các mặt hàng của danh mục nguồn cung thiếu hụt (Tiếng Anh

Chương 5: Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại (Tiếng Anh

Chương 6: Phòng vệ Thương mại (Tiếng Anh

Phụ lục 6-A: Các thủ tục trong quy trình áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp

Chương 7: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Tiếng Anh) 

Chương 8: Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (Tiếng Anh

Phụ lục 8-A: Rượu vang và rượu chưng cất

Phụ lục 8-B: Các sản phẩm công nghệ thông tin truyền thông

Phụ lục 8-C: Dược phẩm

Phụ lục 8-D: Mỹ phẩm

Phụ lục 8-E: Thiết bị y tế 

Phụ lục 8-F: Công thức độc quyền cho hàng hóa đóng gói sẵn và phụ gia thực phẩm

Phụ lục 8-G: Sản phẩm hữu cơ

Chương 9: Đầu tư (Tiếng Anh

Phụ lục 9-A: Luật tập quán quốc tế

Phụ lục 9-B: Trưng thu

Phụ lục 9-C: Trưng thu liên quan tới đất đai

Phụ lục 9-D: Dịch vụ hành chính của thành viên Hiệp định theo Phần B (Giải quyết tranh chấp giữa Nhà đầu tư và Quốc gia)

Phụ lục 9-E: Chuyển nhượng

Phụ lục 9-F: DL-600

Phụ lục 9-G: Nợ công

Phụ lục 9-H:

Phụ lục 9-I: Biện pháp không tương thích theo cơ chế ratchet

Phụ lục 9-J: Đệ trình khiếu nại tới Trọng tài

Phụ lục 9-K: Đệ trình khiếu nại cụ thể trong ba năm từ sau khi Hiệp định có hiệu lực

Phụ lục 9-L: Hiệp định Đầu tư

Chương 10: Thương mại dịch vụ xuyên biên giới (Tiếng Anh

Phụ lục 10-A: Dịch vụ chuyên môn

Phụ lục 10-B: Dịch vụ chuyển phát nhanh

Phụ lục 10-C: Biện pháp không tương thích theo cơ chế ratchet

Chương 11: Dịch vụ Tài chính (Tiếng Anh)  

Phụ lục 11-A: Thương mại xuyên biên giới

Phụ lục 11-B: Các cam kết cụ thể

Phụ lục 11-C: Biện pháp không tương thích theo cơ chế ratchet

Phụ lục 11-D: Cơ quan chịu trách nhiệm về dịch vụ tài chính

Phụ lục 11-E

Chương 12: Nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh (Tiếng Anh)

Phụ lục 12-A: Nhập cảnh tạm thời

·                     Australia (Tiếng Anh) 

·                     Brunei (Tiếng Anh) 

·                     Canada (Tiếng Anh) 

·                     Chile (Tiếng Anh) 

·                     Nhật Bản (Tiếng Anh) 

·                     Malaysia (Tiếng Anh) 

·                     Mexico (Tiếng Anh) 

·                     New Zealand (Tiếng Anh) 

·                     Peru (Tiếng Anh) 

·                     Singapore (Tiếng Anh) 

·                     Việt Nam (Tiếng Anh) 

Chương 13: Viễn thông  (Tiếng Anh

Phụ lục 13-A: Nhà cung cấp viễn thông khu vực nông thôn - Hoa Kỳ

Phụ lục 13-B: Nhà cung cấp viễn thông khu vực nông thôn - Peru

Chương 14: Thương mại điện tử  (Tiếng Anh) 

Chương 15: Mua sắm Chính phủ  (Tiếng Anh

​​Phụ lục 15-A: Mua sắm Chính phủ

·                     Australia (Tiếng Anh)

·                     Brunei (Tiếng Anh) 

·                     Canada (Tiếng Anh) 

·                     Chile (Tiếng Anh)

·                     Nhật Bản (Tiếng Anh

·                     Malaysia (Tiếng Anh)

·                     Mexico (Tiếng Anh

·                     New Zealand (Tiếng Anh) 

·                     Peru (Tiếng Anh

·                     Singapore (Tiếng Anh)

·                     Việt Nam (Tiếng Anh) 

Chương 16: Chính sách cạnh tranh  (Tiếng Anh

Phụ lục 16-A: Áp dụng Điều 16.2, Điều 16.3 và Điều 16.4 tại Brunei

Chương 17: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền chỉ định (Tiếng Anh

Phụ lục 17-A: Tính ngưỡng

Phụ lục 17-B: Quá trình phát triển thông tin tại Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền chỉ định

Phụ lục 17-C: Đàm phán xa hơn

Phụ lục 17-D: Áp dụng với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền chỉ định cấp địa phương

Phụ lục 17-E: Singapore

Phụ lục 17-F: Malaysia

Chương 18: Sở hữu trí tuệ  (Tiếng Anh

Phụ lục 18-A: Phụ lục theo Điều 18.7.2

Phụ lục 18-B: Chile

Phụ lục 18-C: Malaysia

Phụ lục 18-D: Peru

Phụ lục 18-E: Phụ lục theo phần J

Phụ lục 18-F: Phụ lục theo phần J

Chương 19: Lao động (Tiếng Anh)

Chương 20: Môi trường (Tiếng Anh

Chương 21: Hợp tác và nâng cao năng lực  (Tiếng Anh

Chương 22: Tính cạnh tranh và Thuận lợi hóa kinh doanh (Tiếng Anh) 

Chương 23: Phát triển (Tiếng Anh

Chương 24: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Tiếng Anh)

Chương 25: Hài hòa hóa các quy định (Tiếng Anh 

Chương 26: Minh bạch hóa và chống tham nhũng (Tiếng Việt

Phụ lục 26-A: Minh bạch hóa và thủ tục công bằng với dược phẩm và thiết bị y tế

Chương 27: Các điều khoản hành chính và thể chế (Tiếng Anh)

Chương 28: Giải quyết tranh chấp (Tiếng Anh)

Chương 29: Các ngoại lệ và các điều khoản chung (Tiếng Anh

Chương 30: Các điều khoản cuối cùng (Tiếng Anh

PHỤ LỤC

Phụ lục I: Biện pháp không tương thích về Dịch vụ và Đầu tư trong thương mại xuyên biên giới 

·                     Ghi chú giải thích (Tiếng Anh) 

·                     Australia (Tiếng Anh) 

·                     Brunei (Tiếng Anh)

·                     Canada (Tiếng Anh) 

·                     Chile (Tiếng Anh)

·                     Nhật Bản  (Tiếng Anh) 

·                     Malayisa (Tiếng Anh) 

·                     Mexico (Tiếng Anh) 

·                     New Zealand (Tiếng Anh) 

·                     Peru (Tiếng Anh) 

·                     Singapore (Tiếng Anh)

·                     Việt Nam (Tiếng Anh)

Phụ lục II: Biện pháp không tương thích về Dịch vụ và Đầu tư trong thương mại xuyên biên giới 

·                     Ghi chú giải thích (Tiếng Anh) 

·                     Australia (Tiếng Anh) 

·                     Brunei (Tiếng Anh) 

·                     Canada (Tiếng Anh)

·                     Chile (Tiếng Anh) 

·                     Nhật Bản (Tiếng Anh) 

·                     Malaysia (Tiếng Anh)

·                     Mexico (Tiếng Anh) 

·                     New Zealand (Tiếng Anh) 

·                     Peru (Tiếng Anh) 

·                     Singapore (Tiếng Anh)

·                     Việt Nam (Tiếng Anh) 

Phụ lục III: Biện pháp không tương thích về Dịch vụ tài chính

·                     Ghi chú giải thích (Tiếng Anh)

·                     Australia (Tiếng Anh)

·                     Brunei (Tiếng Anh)

·                     Canada (Tiếng Anh) 

·                     Chile (Tiếng Anh) 

·                     Nhật Bản (Tiếng Anh)

·                     Malaysia (Tiếng Anh) 

·                     Mexico (Tiếng Anh) 

·                     New Zealand (Tiếng Anh) 

·                     Peru (Tiếng Anh) 

·                     Singapore (Tiếng Anh)

·                     Việt Nam (Tiếng Anh) 

Phụ lục IV: Biện pháp không tương thích về Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp độc quyền chỉ định 

·                     Ghi chú giải thích (Tiếng Anh

·                     Australia (Tiếng Anh) 

·                     Brunei (Tiếng Anh) 

·                     Canada (Tiếng Anh) 

·                     Chile (Tiếng Anh) 

·                     Malaysia (Tiếng Anh)

·                     Mexico (Tiếng Anh) 

·                     New Zealand (Tiếng Anh) 

·                     Peru (Tiếng Anh)

·                     Việt Nam (Tiếng Anh) 

(Theo trungtamwto)

Tin cùng chuyên mục