Danh sách ao nuôi

Chủ ao Địa chỉ Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP Loại ao
VN-51020709001041 Kim Nhân Bảy Xào Giữa Xã Kim Sơn Huyện Trà Cú Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020709001042 Lý Bình Sơn Xoài Rùm Xã Kim Sơn Huyện Trà Cú Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020709001043 Phạm Văn Lẹ Xoài Rùm, Xã Kim Sơn Huyện Trà Cú Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020713001001 Phan Đức Hoài Cây Da Xã Đại An Huyện Trà Cú Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020713001002 Trần Văn Thuận Mê Rạch A Xã Đại An Huyện Trà Cú Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020703001080 Nguyễn Văn Tám Chợ Xã Phước Hưng Huyện Trà Cú Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020806001728 Hồ Văn Mỹ Xóm Chùa Xã Long Vĩnh Thị xã Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020806001461 Mã văn Hiệp Vàm Rạch Cỏ Xã Long Vĩnh Thị xã Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020806001464 Nguyễn Tấn Đạt Vòng Băng Xã Long Vĩnh Thị xã Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020806001467 Nguyễn Thị Lan Xóm Chùa Xã Long Vĩnh Thị xã Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020806001436 Nguyễn Vaăn Bại Vàm Rạch Cỏ Xã Long Vĩnh Thị xã Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020806001492 Nguyễn Văn Chỏ Xóm Chùa Xã Long Vĩnh Thị xã Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020806001729 Phạm Văn Đèo Xóm Chùa Xã Long Vĩnh Thị xã Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020806001475 Tăng Hải Đảo Vàm Rạch Cỏ Xã Long Vĩnh Thị xã Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020806001478 Thạch Tính Xóm Chùa Xã Long Vĩnh Thị xã Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020806001480 Thạch Văn Tình Xóm Chùa Xã Long Vĩnh Thị xã Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020806001481 Tô Tấn Phú Xóm Chùa Xã Long Vĩnh Thị xã Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020806001486 Trần Thị Lan Phương Vàm Rạch Cỏ Xã Long Vĩnh Thị xã Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020806001487 Trần Văn Dùng Xẻo Bang Xã Long Vĩnh Thị xã Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh Tôm
VN-51020806001490 Trương Văn Tám Vũng Tàu Xã Long Vĩnh Thị xã Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh Tôm