Thảo luận các vấn đề ngành tôm trong nước năm 2012 P1

(vasep.com.vn) Hội nghị Tổng kết Xuất khẩu tôm năm 2012: Thảo luận phần 1.