VASEP Highlight - T12/2022: Ngành Thủy sản Việt Nam