[Video] Năm 2019, xuất khẩu thủy sản về đích 8,6 tỷ USD

Kết thúc năm 2019, xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt trên 8,6 tỷ USD, giảm 2,3% so với năm trước. Mục tiêu năm 2020, xuất khẩu thủy sản sẽ tăng trưởng trở lại và có thể đạt đến 9,5 tỷ USD, tăng khoảng 9% so với năm 2019.