[Video] Thủy sản tăng cường liên kết để tăng trưởng

Nhiệm vụ trong năm 2019 của ngành thủy sản Việt Nam là tăng cường liên kết trong tái cơ cấu và nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu.