Tiếp tục xử lý những khó khăn vướng mắc tại cảng Cát Lái