VASEP Highlight - T9/2023: Thủy sản trở lại đường đua và tăng tốc