Quản lý VS ATTP nông, lâm, thủy sản theo chuỗi

Công tác quản lý VSATTP đang là một vấn đề nóng hiện nay. Sáng ngày 4/4/2013, Bộ NN và PTNT đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác quản lý CL, ATVSTP nông, lâm, thủy sản. Theo Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Cao Đức Phát, ngoài việc xử phạt nghiêm, trong năm 2013 cần đẩy mạnh các mô hình tốt, đảm bảo về quy chuẩn về VSATTP.