Các quy định về trình tự thủ tục nhập khẩu thủy sản vào Brasil

1.Phụ lục của Pháp lệnh số 183-1998 về việc công nhận hệ thống thanh tra vệ sinh và công nhận các cơ sở của nước ngoài, chứng thư nhập khẩu, tái kiểm tra, kiểm soát và vận chuyển cho các sản phẩm có nguồn gốc động vật đã được phép nhập khẩu ( Tiếng Bồ Đào Nha)

2.Hướng dẫn Tiêu chuẩn số 39/1999 ngày 4/11/1999 của Bộ Nông nghiệp Chăn nuôi và Cung cấp lương thực Brasil (MAPA) về việc tạm thời đình chỉ nhập khẩu các sản phẩm giáp xác vào lãnh thổ Brazin(Tiếng Bồ Đào Nha)

3. Thông tư DIPOA/SDA số 42/2010 ngày 30/12/2010 quy định đăng ký nhãn sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu vào Brasil (thay thế Thông tư DIPOA/SDA số 14/10 ngày 19/4/2010) (Tiếng Anh , Tiếng Bồ Đào Nha) .Mẫu phiếu đăng ký các nội dung ghi trên nhãn đối với các sản phẩm /nhóm sản phẩm DIPOA, phiếu xác nhận của cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu và phiếu xác nhận của DIPOA (Tiếng Anh , Tiếng Bồ Đào Nha)

4. Công văn số 0506/QLCL-CL1 ngày 04/4/2011 về việc hướng dẫn về xuất khẩu thủy sản vào thị trường Brasil của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, chi tiết xin xem tại ĐÂY

5. Công văn số 283/QLCL-CL1 ngày 29/02/2012 về mẫu chứng thư cấp cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Braxin của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, chi tiết xin xem tại ĐÂY

6. Công văn số 537/QLCL-CL1 ngày 05/4/2013 về hướng dẫn việc ghi khối lượng lô hàng trên chứng thư cấp cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào thị trường Braxin của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, chi tiết xin xem tại ĐÂY

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục