Văn kiện Hiệp định RCEP

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa ASEAN và 6 đối tác đã có FTA với ASEAN là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand bắt đầu đàm phán từ ngày 9/5/2013. Tháng 11/2019, các nước thành viên đã cơ bản hoàn tất đàm phán văn kiện RCEP (trừ Ấn Độ - đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định này).

Ngày 15/11/2020, 15 nước thành viên RCEP (trừ Ấn Độ) đã ký kết RCEP. Hiệp định này sẽ chính thức có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày được thông qua bởi ít nhất 6 nước thành viên ASEAN và 3 nước thành viên không thuộc ASEAN.

Dưới đây là nội dung chi tiết Toàn văn Hiệp định RCEP (bản chính thức - Nguồn: ASEAN, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia).

Toàn văn Hiệp định (Tiếng Anh)

Tóm lược Hiệp định (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Nội dung Hiệp định:

Lời mở đầu (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Chương 1: Các điều khoản ban đầu và các định nghĩa chung (Tiếng Anh) (Tiếng việt)

Chương 2: Thương mại Hàng hoá (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Chương 3: Quy tắc xuất xứ (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 3A: Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 3B: Yêu cầu thông tin tối thiểu (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Chương 4: Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 4A: Khoảng thời gian để thực thi cam kết (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Chương 5: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (Tiếng Anh(Tiếng Việt)

Chương 6: Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Quy trình đánh giá sự phù hợp (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Chương 7: Phòng vệ thương mại (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 7A: Quy trình liên quan đến các thủ tục chống bán phá giá và chống trợ cấp (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Chương 8: Thương mại Dịch vụ (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 8A: Dịch vụ Tài chính (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 8B: Dịch vụ Viễn thông (Tiếng Anh) (Tiếng Việt)

Phụ lục 8C: Các dịch vụ chuyên nghiệp (Tiếng Anh)

Chương 9: Di chuyển tạm thời của thể nhân (Tiếng Anh)

Chương 10: Đầu tư (Tiếng Anh)

Phụ lục 10A: Tập quán quốc tế (Tiếng Anh)

Chương 11: Sở hữu trí tuệ (Tiếng Anh)

Phụ lục 11A: Giai đoạn chuyển đổi cụ thể của các bên (Tiếng Anh)

Phụ lục 11B: Danh sách Yêu cầu Hỗ trợ Kỹ thuật (Tiếng Anh)

Chương 12: Thương mại điện tử (Tiếng Anh)

Chương 13: Cạnh tranh (Tiếng Anh)

Phụ lục 13A: Áp dụng Điều 13.3 (Các biện pháp thích hợp chống lại các hoạt động chống cạnh tranh) và Điều 13.4 (Hợp tác) đối với Brunei Darussalam (Tiếng Anh)

Phụ lục 13B: Áp dụng Điều 13.3 (Các biện pháp thích hợp chống lại các hoạt động chống cạnh tranh) và Điều 13.4 (Hợp tác) đối với Campuchia (Tiếng Anh)

Phụ lục 13C: Áp dụng Điều 13.3 (Các biện pháp thích hợp chống lại các hoạt động chống cạnh tranh) và Điều 13.4 (Hợp tác) cho CHDCND Lào (Tiếng Anh)

Phụ lục 13D: Áp dụng Điều 13.3 (Các biện pháp thích hợp chống lại các hoạt động chống cạnh tranh) và Điều 13.4 (Hợp tác) đối với Myanmar (Tiếng Anh)

Chương 14: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Tiếng Anh)

Chương 15: Hợp tác kinh tế và kỹ thuật (Tiếng Anh)

Chương 16: Mua sắm chính phủ (Tiếng Anh)

Phụ lục 16A: Các phương tiện giấy hoặc điện tử được các bên sử dụng để công bố thông tin minh bạch (Tiếng Anh)

Chương 17: Các ngoại lệ và các điều khoản chung (Tiếng Anh)

Chương 18: Các điều khoản về thể chế (Tiếng Anh)

Phụ lục 18A: Chức năng của các cơ quan hỗ trợ của Ủy ban hỗn hợp RCEP (Tiếng Anh)

Chương 19: Giải quyết tranh chấp (Tiếng Anh)

Chương 20: Các điều khoản cuối cùng (Tiếng Anh)

PHỤ LỤC:

Phụ lục I: Biểu cam kết thuế quan: Chú giải chung (Tiếng Anh)

Australia

Chú giải chung (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh)

Brunei

Chú giải chung (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh)

Campuchia

Chú giải chung (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh)

Trung Quốc

Chú giải chung (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan

Biểu cam kết thuế quan cho ASEAN (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Hàn Quốc (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Nhật Bản (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho New Zealand (Tiếng Anh)

Phụ lục của Trung Quốc liên quan tới Khoản 3 Điều 2.6 (Tiếng Anh)

Indonesia

Chú giải chung (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan

Biểu cam kết thuế quan cho ASEAN (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Australia (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Hàn Quốc (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Nhật Bản (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho New Zealand (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Trung Quốc (Tiếng Anh)

Phụ lục của Indonesia liên quan tới Khoản 3 Điều 2.6 (Tiếng Anh)

Nhật Bản

Chú giải chung (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh)

Phụ lục của Nhật Bản liên quan tới Khoản 3 Điều 2.6 (Tiếng Anh)

Hàn Quốc

Chú giải chung (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan

Biểu cam kết thuế quan cho ASEAN (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Australia (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Nhật Bản (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho New Zealand (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Trung Quốc (Tiếng Anh)

Phụ lục của Hàn Quốc liên quan tới Khoản 3 Điều 2.6 (Tiếng Anh)

Lào

Chú giải chung (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh)

Malaysia

Chú giải chung (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh)

Biểu cam kết hạn ngạch thuế quan (Tiếng Anh)

Phụ lục của Malaysia liên quan tới Khoản 3 Điều 2.6 (Tiếng Anh)

New Zealand

Chú giải chung (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh)

Philippines Chú giải chung (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan

Biểu cam kết thuế quan chung (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Australia và New Zealand (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Hàn Quốc (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Nhật Bản (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Trung Quốc (Tiếng Anh)

Phụ lục của Philippines liên quan tới Khoản 3 Điều 2.6 (Tiếng Anh)

Singapore

Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh)

Thái Lan

Chú giải chung (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan (Tiếng Anh)

Phụ lục của Thái Lan liên quan tới Khoản 3 Điều 2.6 (Tiếng Anh)

Việt Nam

Chú giải chung (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan

Biểu cam kết thuế quan cho ASEAN (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Australia (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Hàn Quốc (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Nhật Bản (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho New Zealand (Tiếng Anh)

Biểu cam kết thuế quan cho Trung Quốc (Tiếng Anh)

Phụ lục của Việt Nam liên quan tới Khoản 3 Điều 2.6 (Tiếng Anh)

 

Phụ lục II: Biểu cam kết riêng về Dịch vụ

Campuchia (Tiếng Anh)

Lào (Tiếng Anh)

Myanmar (Tiếng Anh)

New Zealand (Tiếng Anh)

Philippines (Tiếng Anh)

Thái Lan (Tiếng Anh)

Trung Quốc (Tiếng Anh)

 

Phụ lục III: Biểu các Biện pháp Bảo lưu và Biện pháp không tương thích về Dịch vụ và Đầu tư

Australia (Tiếng Anh)

Brunei (Tiếng Anh)

Campuchia (Tiếng Anh)

Indonesia (Tiếng Anh)

Hàn Quốc (Tiếng Anh)

Nhật Bản (Tiếng Anh)

Lào (Tiếng Anh)

Malaysia (Tiếng Anh)

Myanmar (Tiếng Anh)

New Zealand (Tiếng Anh)

Philippines (Tiếng Anh)

Singapore (Tiếng Anh)

Thái Lan (Tiếng Anh)

Trung Quốc (Tiếng Anh)

Việt Nam (Tiếng Anh)

 

Phụ lục IV: Biểu cam kết riêng về Di chuyển tạm thời của thể nhân

Australia (Tiếng Anh)

Brunei (Tiếng Anh)

Campuchia (Tiếng Anh)

Indonesia (Tiếng Anh)

Hàn Quốc (Tiếng Anh)

Nhật Bản (Tiếng Anh)

Lào (Tiếng Anh)

Malaysia (Tiếng Anh)

Myanmar (Tiếng Anh)

New Zealand (Tiếng Anh)

Philippines (Tiếng Anh)

Singapore (Tiếng Anh)

Thái Lan (Tiếng Anh)

Trung Quốc (Tiếng Anh)

Việt Nam (Tiếng Anh)

 

Tuyên bố Bộ trưởng về việc Ấn Độ gia nhập RCEP (Tiếng Anh)

Nguyễn Hà

Tin cùng chuyên mục